آلومینیوم قایق پارویی اسکیموها مناسب برای اندازه های مختلف از کایاک می ایستد.